सब को हुन दिन्छ्स


सबिन: यदि उ मेरि भइन भने कसैको नि हुन दिन्न

म: साले अनि उ तेरि भै भने सब को हुन दिन्छ्स

#Adult