10 वटा जति दिनुन


केटि: दाइ कुनै भ्यालेन्टान डे कार्ड छ। जस्मा तिमी नै मेरो पहिलो अनि अखिरि माया हो लेखेको
पसले : छ।
केटी : तेसो भए 10 वटा जति दिनुन

#Funny