live प्रोग्राम


boy: तिम गित खत्रा गाउँछौँ।
girl: thanks तर म बाथरोम मा मात्र गाउछु।
boy: त हामी लाई नि बोलाउन तिम्रो live प्रोग्राम मा

#Funny