Enterprenaur

हास्न रून


तिमी हास्न खाेज्छाै भने रमाउन सिक्
यदि रून चाहन्छाै भने प्याज काट

#Funny